Hızlı lojistik çözümlerine mi ihtiyacınız var? Biz desteğe hazırız! Navlun teklifi almak için tıklayınız.

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterimiz,

Öncelikle Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerekli veri güvenliğini sağlayarak ve azami hassasiyeti göstererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için işlemekte olduğumuzu bildirmek isteriz

Bu Aydınlatmayı Neden Yapıyoruz?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi kapsamında yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla iş bu aydınlatma yapılmaktadır. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kaftrans Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Kişisel Veri Nedir?
Kanun kapsamında kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil Kişisel Veri olarak nitelendirilmektedir.
Veri Sorumlusu Nedir?
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş. müşterilerimiz bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır. Söz konusu veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.
Veri İşleme Nedir?
Kişisel veri işlenmesi, kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili kişilerin hakları konusundaki detaylı bilgilere Kaftrans Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurum Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.’NİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişiler verilerinizden kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, hukuki işlem ve lokaysan kategorisindeki kişisel verileriniz, Kaftrans Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. tarafından, aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye ve müşterimizle, tedarikçilerimizle, tedarikçi ve çalışanlarıyla aramızdaki hukuki ilişkiye uygun amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, müşteri kayıt, tedarikçi ve çalışanı kayıt, şoför kayıt, operasyon ve pazarlama süreçleri kapsamında, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ve Kaftrans Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’in veri sorumlusu olarak, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, açık rıza hukuki sebeplerine dayanmak suretiyle işlenmektedir.

2. KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.’nin İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Öncelikli olarak Anayasa olmak kaydıyla, KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Kaftrans Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. kişisel verileri yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkati göstermektedir.

Kişisel veriler Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda sıralanan KVKK’da veri aktarımına izin veren haller ile sınırlı olarak ve gerekmesi halinde veri aktarabilir.

Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da program ortağı olunan kuruluşlara, kanunlarda açıkça yer alması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak hukuki nedenleri ile aktarılabilecektir.
Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, İtalya, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabilir..

3. KAFTRANS’ın Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemi
Kişisel veriler Kaftrans tarafından özellikle https://kaftrans.com.tr/ adresinden yapmış olduğunuz başvurular, şirketimize yapmış olduğunuz bizzat başvurular ve alenileştirilmiş kamuya açık mecralar, üye görüşmeleri, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, telefon iletişimi, e mail yolu ile toplanmaktadır.

Kaftrans veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve açık rızanın varlığı halinde açık rızaya ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplamaktadır.

4. Müşteri’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hakları
Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş.’e başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
5. Müşteri’nin Kanun Kapsamında Başvuru yapabileceği veri sorumlusu
Kanundan kaynaklanan ve 4. Maddede belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş.’in aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş. sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Yazılı Başvurularda:Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak PS Plaza No:17 Daire:54 34742 Kadıköy, İstanbul
E-Posta Yoluyla Başvurularda:info@kaftrans.com.tr
KEP Yoluyla Başvurularda:kaftrans@hs01.kep.tr