Hızlı lojistik çözümlerine mi ihtiyacınız var? Biz desteğe hazırız! Navlun teklifi almak için tıklayınız.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI
VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KAFTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. (“KAFTRANS) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler https://kaftrans.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/ dan erişilebilen Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş. Çalışanlar için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2– KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Telefon numaranız, Ev Adresiniz, Elektronik posta adresiniz, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul adı-üniversite/bölüm-birim -bilim dalı/ mezuniyet tarihi), Yabancı dil bilgileriniz, Kurs ve seminerler, Sertifika bilgileri, İş Tecrübesi (Çalıştığınız iş yeri, telefonu, pozisyon, İşe Giriş / Çıkış Tarihi), vesikalık fotoğrafınızdan kaynaklanan  görsel verilerinize ilişkin oluşan Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kaftrans UluslararasıTaşımacılık ve Tic. A.Ş.  tarafından, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, adayın niteliğini, tecrübesini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması için iş başvuru sürecinde aday tarafından belirtilen kurum ve/veya kuruluşla iletişime geçerek aday hakkında araştırma yapmak amacıyla, Kanun Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmamaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan matbu başvuru formu, adayların şirketimize kargo, e-posta referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler, İstihdam Kurumları tarafından iletilen özgeçmişler, mülakat yapılan hallerde mülakat sırasında edindiğimiz bilgiler, aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından , Kanun Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki gerekçesi ile toplanmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.